Terms of Service

Cập nhật lần cuối: 27 tháng 5 năm 2024

Chào mừng bạn đến với Bongdadzo Tips. Khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Terms of Service sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử Dụng Trang Web

1.1. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng trang web này.

1.2. Bạn đồng ý sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Terms of Service này.

1.3. Cấm:

  • Sử dụng trang web theo cách có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu trang web.
  • Sử dụng bất kỳ robot, spider hoặc thiết bị tự động nào khác để truy cập trang web mà không có sự cho phép của chúng tôi.
  • Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của trang web.

2. Nội Dung Người Dùng

2.1. Khi gửi nội dung lên trang web, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện nội dung đó trên tất cả các phương tiện truyền thông.

2.2. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có các quyền cần thiết để cấp giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi.

3. Sở Hữu Trí Tuệ

3.1. Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh và phần mềm, là tài sản của chúng tôi hoặc của những người cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác.

3.2. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

4.1. Bongdadzo Tips không đảm bảo rằng trang web sẽ có sẵn, an toàn hoặc không có lỗi mọi lúc.

4.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

5. Sửa Đổi Điều Khoản

5.1. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các Terms of Service này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web.

5.2. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với các Terms of Service mới.

6. Luật Áp Dụng

6.1. Các Terms of Service này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam, không tính đến các nguyên tắc xung đột pháp luật của nó.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Terms of Service này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].